Algemene voorwaarden 2015

De Notarissen van Naam Hansma & De Boer B.V. te Apeldoorn

 1. De aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Notarissen van Naam Hansma & De Boer B.V. hierna te noemen DNvN worden middellijk gehouden door de praktijkvennootschappen van de in de praktijk werkzame notarissen en – eventueel – kandidaat-notarissen.
 2. Een overzicht van de aandeelhouders wordt op verzoek toegezonden.
 3. DNVN handelt tevens onder de handelsnaam De Betaalbare Notaris.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op laatstbedoelde organisatie, met dien verstande dat waar DNVN staat vermeld er dan gelezen moet worden De Betaalbare Notaris.
 5. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan DNVN en De Betaalbare Notaris en aan de verbonden notarissen.

  Opdracht
 6. Alle diensten en (andere werkzaamheden) worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever, hierna aan te duiden als: ‘cliënt of cliënten’ met DNVN.
 7. Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van andere algemene voorwaarden, deze algemene voorwaarden van toepassing.
 8. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door DNVN. Dit geldt tevens indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
 9. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”) dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, ter zake van hoofdelijke aansprakelijkheid in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.
 10. Het niet anders dan inhoudelijk weersproken, in ontvangst nemen van een door DNVN op verzoek van opdrachtgever opgemaakte (concept)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.
 11. Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht.
 12. De ontvangst door DNVN van een koopovereenkomst waarbij is bepaald dat DNVN de akte van levering zal verlijden, impliceert het verleend zijn van een opdracht door koper en verkoper aan DNVN tot opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake, doch deze impliciete opdracht wordt gevolgd door een schriftelijke opdrachtbevestiging zijdens DNVN.
 13. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken opdracht aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.
 14. DNVN licht de cliënt tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van de inschakeling door DNVN en deelt tijdig aan de cliënt mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
 15. DNVN mag de kosten van de werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.
 16. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 17. Als de opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van DNVN.
 18. Als de opdracht worden verleend door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privé opdrachtgever.
 19. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

  Aansprakelijkheid
 20. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door DNVN gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat DNVN onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
 21. Indien in een dergelijke situatie DNVN op grond van de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen recht heeft op een uitkering en rechtens desalniettemin vast komt te staan dat DNVN aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag maximaal gelijk aan drie maal het notariële honorarium dat voor de betreffende dienstverlening door DNVN in rekening is gebracht.
 22. Indien door de uitvoering van een opdracht of op andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor DNVN aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door DNVN gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat DNVN onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) draagt.
 23. De notarissen verbonden aan DNVN zijn aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) . DNVN is ten minste overeenkomstig de voorschriften van de KNB verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.
 24. De in artikel 8 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval DNVN aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door DNVN bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
 25. Bij het inschakelen van derden zal DNVN zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren. DNVN is niet aansprakelijk voor onverhoopte tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
 26. Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan DNVN verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door DNVN aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal DNVN niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon onverhoopt worden gemaakt.
 27. De in artikel 8 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

  Financiële bepalingen
 28. Declaraties kunnen door DNVN zowel op papier als elektronisch worden verstuurd. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders is vermeld.
 29. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is de wettelijke vertragingsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt.
 30. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van cliënt zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 31. Indien binnen de vervaltermijn geen (volledige) betaling is ontvangen kan DNVN haar werkzaamheden opschorten nadat de opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld. DNVN is niet aansprakelijk voor schade dientengevolge ontstaan.
 32. DNVN is bevoegd tussentijds te declareren.
 33. DNVN is bevoegd om aan cliënt toekomende gelden, die DNVN onder zich heeft of krijgt op een van haar derdengeldenrekeningen, met openstaande declaraties te verrekenen.

  Klachten- en geschillenregeling en toepassing Nederlands recht
 34. De Geschillenregeling Notariaat is van toepassing op de dienstverlening van DNVN.
 35. Voor de werking van het reglement van de genoemde Geschillenregeling wordt verwezen naar www.degeschillencommissie.nl. In geval van een geschil tussen DNVN en cliënt zijn zowel DNVN als cliënt bevoegd het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Notariaat, die alsdan overeenkomstig haar reglement het geschil zal beslechten met uitsluiting van de gewone rechter.
 36. In het geval van een klacht zal DNVN op het eerste schriftelijke verzoek van cliënt aan cliënt een afschrift zenden van het binnen DNVN geldende klachtenreglement zoals dat geldt ten tijde van de klacht en is gepubliceerd op de website van DNVN.
 37. Op de rechtsverhouding tussen DNVN en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd; geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij DNVN of cliënt een bepaald geschil voor legt aan de Geschillencommissie Notariaat.

  Beroeps- en gedragsregels
 38. DNVN houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels voor de notariële branche, waaronder uitdrukkelijk begrepen die welke zijn opgenomen in de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).
 39. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’.
 40. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl , staat op de website van DNVN en kan op verzoek worden verstrekt.

  Slotbepalingen
 41. Op grond van de Wwft is DNVN verplicht zich te vergewissen van de identiteit van de cliënt. In het dossier worden kopieën van de identiteitsgegevens van de cliënt opgenomen.
 42. Client is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat DNVN ingevolge de op haar rustende verplichting situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter moet en zal melden aan FUI-Nederland, zonder dat DNVN de cliënt van die melding op de hoogte mag stellen.
 43. Een vordering op DNVN vanwege de uitbetaling van geld op grond van een rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. DNVN betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.
 44. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notarissen, kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens DNVN werkzaam zijn.
 45. Hetzelfde geldt voor vroegere notarissen en medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij het kantoor van DNVN hebben verlaten.
 46. Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 47. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld.